Kursevi poljskog jezika

Kursevi poljskog jezika za decu namenjeni su učenicima od 6 – 7 godina starosti koji počinju učenje poljskog jezika od temelja ili malo poznaju poljski iz porodične kuće. Program učenja dozvoljava da se komunikacione sposobnosti kod dece razvijaju putem igre, zabave, pesme, priče u slikama i drugim vrstama rada koje su deci atraktivne tako da bi ih učenje poljskog jezika asociralo na nešto prijatno, zanimljivo, veselo i ne previše teško. Kurs poljskog jezika za decu sastoji se od 60 časova*. Na kraju sva deca dobijaju diplome završenog kursa.
Kursevi poljskog jezika za omladinu i odrasle namenjeni su srednjoškolcima, studentima i odraslim osobama koji su zainteresovani da počnu ili nastave učenje poljskog jezika. U programu učenja standardnih kurseva koristimo najnovije znanje zasnovano na integrisanom učenju jezičkih podsistema: gramatike i leksike sa jezičkim veštinama: slušanjem, govorenjem, čitanjem i pisanjem. Najveći naglasak stavljamo na pridobijanje i razvijanje umeća efektivnog sporazumevanja već na početnim nivoima učenja. To se postiže upoznavanjem jezika zasnovanom na samostalnom otkrivanju i formulisanju gramatičkih pravila i njihovom praktičnom upotrebljavanju. Standardni kurs poljskog jezika se sastoji od 60 časova*, na kraju je završni test i izdavanje sertifikata.
Kursevi pripreme za polaganje sertifikovanog ispita iz poljskog jezika upućeni su onima od Vas koji posedovano znanje bi hteli da ozvaniče ispred nadležnog organa, odnosno Državne komisije overe poznavanja poljskog jezika ( Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego ). To je jedina institucija ovlašćena za vođenje sertifikovanih ispita iz poljskog jezika. Takvi ispiti su vođeni na tri novoa napredovanja: B1 ( osnovni nivo ), B2 ( srednji nivo, opšti ) i C1 ( napredni nivo ). Program učenja bazira se u manjoj meri na ponavljanju i popunjavanju naime u većoj na testiranju gramatičkog znanja, kao i receptivnih veština – čitanja i slušanja, i produktivnih – pisanja i govorenja. Kurs se sastoji od 60 časova* i završava se probnim sertifikovanim ispitom.
Kursevi pripreme za polaganje ispita radi dobijanja poljskog državljanstva Zakon o poljskom državljanstvu iz 2012. godine je uveo zahtev overe poznavanja poljskog jezika za osobe koje žele da budu priznate kao poljski državljani. Od njih se zahteva da poseduju sertifikat jezičkog znanja na nivou B1 koji izdaje Državna komisija overe poznavanja poljskog jezika kao stranog. Kurs pripreme za polaganje ovog ispita koncentriše se na usavršavanje i testiranje razumevanja savremenog poljskog jezika u govoru i pisanju. Poseban akcenat stavljen je na vežbanje veštine pisanja i razumevanja slušanjem koje u ovoj fazi učenja zadaju najveće probleme. Kurs se sastoji od 60 časova* i završava se ispitom za dobijanje sertifikata.
Survival Polish Namenjen je srednjoškolcima, studentima i odraslim osobama koje se ranije nisu srele sa poljskim jezikom a hteli bi u kratkom roku da savladaju osnove neophodne za komuniciranje na tom jeziku u svakodnevnim situacijama. Program učenja konstruisan je tako da na prijatan i efikasan način omogući usvajanje sledećih jezičkih veština: slušanja, razumevanja, govorenja, čitanja i pisanja, pri čemu prioritetni značaj imaju komunikacione veštine dok se gramatika pojavljuje jedino u kontekstu dopune. Survival Polish je kurs koji se sastoji od 30 časova*. Posle položenog završnog testa polaznici dobijaju sertifikate.
Poslovni poljski je kurs namenjen odraslim osobama koje imaju iza sebe oko 60-80 časova učenja poljskog jezika u okviru standardnog kursa ili su malo upoznali poljski jezik boraveći u Poljskoj i stupajući u veze sa Poljacima. Program učenja uzima u obzir posebne potrebe osoba koje se služe poljskim jezikom na poslu. Omogućava efikasno sporazumevanje na njemu u sredinama: tržišnoj, industrijskoj, finansijskoj, turističkoj, edukativnoj i drugim. Dozvoljava da se savladaju osnove jezika potrebne u poslovnom životu i u svakodnevnim situacijama. Poslovni poljski je kurs koji se sastoji od 60 časova*. Posle položenog završnog testa polaznici dobijaju sertifikate.
Sve koji su zainteresovani početkom ili nastavkom učenja poljskog jezika podstičemo da nam se jave putem e-maila. Odlučnima predlažemo da upišu kurs odmah. Za početnike prvi čas važi kao probni i besplatan je.

Otvori formular za prijavljivanje

Comments are closed.