GMAT Graduate Management Admission Test

Priprema za GMATPriprema za GMAT test kreiran radi ocene znanja engleskog jezika i matematike radi upisa na postdiplomske studije u oblasti biznisa i menadžmenta. Zahteva se i za upis MBA studija.

Test meri osnovne verbalne, matematičke i veštine analitičkog pisanja, koje je osoba razvila tokom dugog perioda obrazovanja i rada. Ovim testom se ne meri poslovno znanje i iskustvo, radne veštine, specifični sadržaji sa dodiplomskih studija niti subjektivni kvaliteti kao što su motivacija, kreativnost i interpersonalne veštine.

Test se sastoji iz tri dela:

  • Analytical Writing Assessment Section (Analysis of an Issue, Analysis of an Argument)
  • Verbal Section (Reading Comprehension Questions, Critical-Reasoning Questions, Sentence Correction Questions)
  • Quantitative Section (Problem Solving Questions, Data Sufficiency Questions).

Priprema za GMAT test u EuroSchool-u podrazumeva sveobuhvatan pristup gde se svi delovi testa podjednako razvijaju kod polaznika.

Centri za polaganje ovih testova postoje širom sveta, pri čemu su neki mobilni i neki pružaju mogućnost polaganja testa putem kompjutera a neki pisanu verziju testa. Za detaljnije informacije o izgledu testa, načinu prijavljivanja , datumima i mestu polaganja, posetite sajt Graduate management admission council www.gmac.comGMAT se može polagati i u Srbiji. Za više informacija posetite veb sajt Mađunarodnog akademskog centra u Beogradu: www.iacbg.org.

EuroSchool vrši kompletnu pripremu za polaganje ispita